Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu

Pažymėdama (-as) varnelę „Sutinku“, aš patvirtinu, kad susipažinau su tuo, kaip UAB „CONFINN“, juridinio asmens kodas 302862159, registracijos adresas E. Ožeškienės g. 18A, Kaunas (toliau – Bendrovė), kaip duomenų valdytoja, tvarkys mano asmens duomenis žemiau nurodytomis sąlygomis, ir laisva valia sutinku su tokiu mano asmens duomenų tvarkymu: 

Tikslas: tiesioginės rinkodaros pranešimų (informacijos apie konferencijos datas, temas, komercinius pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt.) siuntimas

Tvarkomi asmens duomenys:

 • Įmonės pavadinimas;
 • Asmens tapatybę nustatantys duomenys: vardas, pavardė;
 • Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
 • Apsipirkimo el. svetainėje duomenys: įsigytos konferencijos, kaina.

Esu informuotas, kad:

 • Aukščiau nurodytus mano asmens duomenis Bendrovė tvarkys šio mano laisva valia išreikšto sutikimo teisiniu pagrindu, kurį turiu teisę bet kada atšaukti.
 • Bendrovė, tvarkydama mano asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu, nenaudoja tokio pobūdžio automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimo, dėl kurio man gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį.
 • Bendrovė gali tvarkyti mano duomenis automatiniu būdu, siekdama mane priskirti atitinkamai klientų kategorijai ir pateikti mano poreikius atitinkančius individualius komercinius pasiūlymus, todėl aš turiu teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėčiau pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui.
 • Aukščiau nurodytus mano asmens duomenis Bendrovė turi teisę gauti tik iš manęs.
 • Bendrovė turi teisę perduoti aukščiau nurodytus mano asmens duomenis duomenų tvarkytojams, teikiantiems tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugas, duomenų analizės, duomenų saugojimo, svetainės talpinimo paslaugas
 • Bendrovė mano asmens duomenis tvarkys tol, kol galios mano sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 7 (septynis) metus. Man atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu, asmens duomenys tuo tikslu nebėra tvarkomi ir yra ištrinami. 
 • Esu informuotas ir suprantu, kad turiu šias teises: susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis; reikalauti sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant įstatymus; gauti mano asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir (ar) kompiuterio skaitomu formatu; nesutikti su mano asmens duomenų tvarkymu; atšaukti šį sutikimą dėl mano asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimų grindžiamų duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui; apriboti mano asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Esu informuotas, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Esu informuotas ir suprantu, kad norėdamas pasinaudoti teise bet kuriuo metu atšaukti mano duotą sutikimą, paprieštarauti duomenų tvarkymui ar pasinaudoti kitomis teisėmis, galiu tą padaryti raštu ir (ar) žodžiu kreipdamasis į Bendrovę šiais kontaktiniais duomenimis: el. pašto adresu info@confinn.eu ir (arba) telefonu 8 (5) 208 0009.

Bendrovės kontaktiniai duomenys: 

 UAB „CONFINN“

Įm. kodas 302862159

PVM kodas LT100007292016

Adresas: Ožeškienės g. 18A, LT-44254 Kaunas

Direktorius Dainius Baltrušaitis

LINKED IN